Şartlar ve Koşullar, Servis Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME

MADDE 1 SATICI BİLGİLERİ

MADDE 1.1 – SATICI
Ünvanı :MOBİLFİX BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi : KARTALTEPE MAH. 2. NAMIK KEMAL CAD. NO: 16 / 3 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
Telefon : 444 3 215


MADDE 1.2 - ALICI

Müşteri olarak ceptelefonservis.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


MADDE 2 SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.mobilfixbilisim.com.tr adresinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir ve iade edilmez.


MADDE 3 GENEL HÜKÜMLER


3.1) ALICI, mobilfixbilisim.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
3.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
3.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
3.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
3.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
3.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
3.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
3.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 4 CAYMA HAKKI

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün (Konser ve Etkinlik Biletleri Hariç) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.


Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

g) Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün satıcıya geri gönderilirken ödenenen kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır.

h) SATICI ürün satarken ALICI'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.


MADDE 5 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ve ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.161,67 TL,
b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.

İşbu Ön Bilgilendirme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 – SATICI
Ünvanı :MOBİLFİX BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi : KARTALTEPE MAH. 2. NAMIK KEMAL CAD. NO: 16 / 3 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
Telefon : 444 3 215
Eposta adresi : iletisim@mobilfixbilisim.com.tr

1.2 – ALICI

Müşteri olarak mobilfixbilisim.com.tr alışveriş sitesine üye olan kişi.

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait ceptelefonservis.com İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 ALICI, ceptelefonservis.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

4.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9 ALICI alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.

4.10 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.4.11 SATICI tarafından bir kampanya aracılığı ile müşteriye verilen puanlar sadece bir alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilse bile geri iade edilmez.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

Ancak, yılbaşı, bayramlar, anneler günü gibi belirli günlere yönelik ALICI’ya özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta; ALICI bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İade formu,

c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI ürün satarken ALICI'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'nun 68 inci maddesi gereği Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

b) Belirtilen değer üzerinde olan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesinde, Tüketici Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurunun yapılması gerekmektedir.

İşbu önbilgilendirme ticari amaçla yapılmaktadır.


Lütfen Dikkat: Kargo tutanağını imzalamadan önce kargo paketinizin taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir nedenle hasar var ise teslimatla ilgili hiç bir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kargonuzu iade ediniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz derhal gönderilecektir. Kargo paketi hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden sefamerve.com sorumlu değildir.


15.Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.


Garanti Koşulları
Tüm ürünler aksi belirtilmediği takdirde üretici firmaların garantisi altındadır. Garanti koşullarının geçerli olabilmesi için kargo teslimatı esnasında ürünü mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir hasar gördüğünüzde tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün üzerinde yapılan değişiklikler,ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal dizaynının bozulması garanti kapsamı dışındadır.

Ürün İade Koşulları
Sitemiz üzerinden satın aldığınız ürünün hatalı çıkması halinde teslimat tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde sayfamızdaki online destek bölümünden bizimle iletişim kurmanız gerekmektedir. Bu bilgileri takiben kargo şirketi ile bize ulaştıracağınız hatalı ürün yenisi ile değiştirilecektir. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından oluşmuşsa veya 7 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.


MOBİLFİX BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

MOBİLFİX BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece MOBİLFİX BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde kullanılmaktadır.

MOBİLFİX BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

MOBİLFİX BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, MOBİLFİX BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla MOBİLFİX BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde MOBİLFİX BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin MOBİLFİX BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Üyelerimiz, MOBİLFİX BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

MOBİLFİX BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Servis Onarım Sözleşmesi ve Şartları ile Servis İstasyonunun Sorumluluğu

Madde 01: Ürününüzü sadece teslim etme formu karşılığında alabileceğinizden formun saklanması gereklidir.
Teslim almak istenen ürün için, teslim alma formu ibraz edilmez ise, ürün formda adı yazan kişiye kimlik karşılığında teslim edilebilir. Bu kişi haricinde ürün teslim yapılamaz. Şirket/Kurum ise imzalı protokol gerekir.

Madde 02: Tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda, malın merkezine ya da diğer servis istasyonuna ulaştırması ve geri gönderilmesiyle ilgili olarak nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım bedeli talep edilmez.

Madde 03: Servis istasyonları, ilgili kanunun 11. maddesinde belirtilen hususları içeren servis fişini düzenlemek ve bir nüshasını tüketicilere vermek zorundadır.

Madde 04: Kullanım ömrü süresince, malın bakım ve/veya onarım süresi, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın, garanti durumunu gösteren belgenin (garanti belgesi v.b.) ibrazını takiben servis istasyonuna bildirimi, garanti süresi dışında ise malın teslim tarihinden itibaren, 20 iş gününü geçemez (Müşteri aksini istemediği takdirde.). Aynı şekilde, garanti harici ürünler için, evrak bekleme sürecine benzer şekilde, kullanıcıdan ya da servis noktası haricinde farklı bir noktadan beklenen tüm bilgi, onay v.b. için geçen bekleme süresi 20 iş günlük servis süresinden sayılmaz.
Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Madde 05: 20 iş günü onarım süreci ancak müşteri ödeme yaptıktan sonra başlar.

Madde 06: Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.
Onarımı tamamlanan ve tarafınıza hazır bilgisi verilen ürün 90 gün içerisinde servis istasyonundan teslim alınması gerekmektedir. Teslim alınmayan ürünler için firmamız yasal sorumluluk almayacaktır ve bu durumda, firmamız ürünü değerlendirme veya imha hakkını saklı tutar.

Madde 07: Servis tarafından verilen montaj bakım ve onarım hizmetleri ile ilgili olarak, garanti süresi dışında onarım görmüş ürünün, 180 gün içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde her hangi bir servis (işçilik) ücreti alınamaz. Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçanın servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya satılması durumunda, değişen parça için altı (6) aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir. Tüketici malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan durumlar bu madde kapsamı dışındadır.

Madde 08: Teknik servise gönderilen ürünler için yapılan arıza tespitten sonra, ürün sahibine bildirilen onarım fiyatı teklifinin 7 iş günü geçerliliği vardır. 7 iş günü içerisinde yanıt alınamayan ve/veya onaylanmayan işlemler için onarım hizmetinin kullanıcı tarafından kabul edilmediği kabul edilip onarım iptal edilecektir.Onarımı iptal edilen ve/veya onarımı müşteri tarafından kabul edilmeyen garanti dışı ürünlerde, servis istasyonunun belirlediği bedel, “arıza tespit ücreti” olarak alınır. Test sonucu arıza görülmeyen ürünlerde işçilik ücretinin %30`u “kontrol/arıza tespit ücreti” olarak alınır.

Madde 09: Servise gelen bilgisayar, cep telefonu, tablet, kamera v.b. depolama birimine sahip olabilen ve kullanıcının kişisel verilerini içerebilen ürünlerde bulunan bilgilerin yedeğinin kullanıcı tarafından alındığı kabul edilir. onarım esnasında veya bedeli karşılığında olsa dahi, bilgi kurtarma veya yedekleme işlemleri sırasında bilgilerin kaybolma riski vardır. Bu bilgilerin kaybolmasından firmamız sorumlu değildir.
Ürünü teslim etmeden önce tüm kişisel bilgilerinizi ve uygulamalarınızı yedeklediğinizden emin olunuz. Yedekleme sonrasında tüm kişisel bilgilerinizi ve uygulamalarınızı silmeli ve cihazdaki hafıza kartı gibi tüm taşınabilir belleği de çıkarmalısınız. Bunu yapmamanız durumunda, ürününüzün incelenmesi veya onarım süreçlerinde, ilgili bilgileriniz zarar görebilir veya gerektiğinde onarım amaçlı olarak tamamen silinebilir. Firmamızın, herhangi bir uygulama veya veri kaybından sorumlu olmayacağını bilginize sunarız.

Madde 10: Ürünü gerektiği şekilde onarabilmek ve ilgili testleri yapabilmemiz için, ürününüzü servisimize bırakmadan veya göndermeden önce, lütfen güvenlik şifrenizi kaldırınız.

Madde 11: Ürününüzün onarımı esnasında, hata tespitini sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için onarım ekibimizin, telefon defteri, albüm SMS, doküman v.b. uygulamalarınızı kullanması ve görüntülemesi gerekebilir. Kişisel bilgilerinizi silmemeniz durumunda, onarım ekibimizin, onarım esnasında bu kişisel verilere erişimini kabul ettiğiniz sayılır.

Madde 12: İşletim sistemi kurulumu, virüs temizleme, bilgi yedekleme v.b. ile iligli yazılımsal problemler garanti kapsamına girmez, bu ve benzeri sorunlar ile ilgili servis işlemleri ücrete tabidir.
Üçüncü parti yazılım ve donanımların uyumsuzluğundan kaynaklanan hatalar garanti dışıdır ve sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Madde 13: Firmamız tarafından, bilgisayar, tablet, telefon v.b. kategorideki ürünlere, yalnızca lisanslı/orijinal yazılım yüklemesi yapılabilir. Recovery işlemi ile yalnızca, orijinal olarak ürün ile birlikte ön yüklü gelen ve satış anında kullanıcıya ibraz edilen programlar yüklenecektir.

Madde 14: Aksi belirtilmediği sürece, servise gelen ürünlerde, ürünün üzerindeki mevcut donanımda farklılık var ise dikkate alınmayıp, ürün standart fabrika çıkış donanımı ile gelmiş gibi kabul edilerek
işlem yapılır. Kullanıcı tarafından ekstra donanım parça/yazılım hakkı iddia ve talep edilemez.

Madde 15: Ürüne ait onarım bedeli var ise işleme başlamak için kullanıcıdan toplam bedelin en az yarısı ön ödeme olarak talep edilmektedir ve ön ödeme alındıktan sonra işlem başlatılmaktadır. Kullanıcı tarafından onaylanan işlem ve ücretin iptali mümkün değildir. Firmamız, ücretli onarım teklifi kabul edildikten sonra, onarım ve/veya test aşaması devam ederken ortaya çıkabilecek ekstra maliyetler ve/veya arızalar ile ilgili fiyat teklifini güncelleme hakkını saklı tutar.

Madde 16: Kargo ile firmamıza gönderilen ürünlerin, sevkiyatı sırasında oluşabilecek hasar v.b. olumsuzluklardan, ürünü gönderen kullanıcı/satıcı v.d. gönderici sorumludur. Firmamız tarafından onarımı yapılmış veya yapılmamış olan cihazların sevkiyatı sırasında oluşabilecek sorunlarda firmamız sorumlu değildir.

Madde 17: Ürün sahibi, kullanıcı, gönderici tarafından belirtilen adres ve iletişim bilgileri, açık, tam ve doğru olmalıdır. Verilen adrese ve/veya iletişim bilgilerine göre yapılan tebligatlar adreste bulunmaması halinde, adrese ulaştığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Madde 18: Cihazınızı göndermeniz için kayıt açtırmanız zorunludur ve tarafınıza gönderilen SMS içerisinde kargo anlaşma numaramız mevcuttur.

Madde 19: Onarım ücretlerinde EFT veya HAVALE ücretleri tarafımıza ait değildir.

Madde 20: Kargo ücreti sadece tarafımıza cihaz geldiğinde karşılanmaktadır.

Madde 21: Garanti kapsamında olan cihazınız için hizmet karşılığında tarafınızdan 450 TL hizmet bedeli + 43 TL Kapıda Ödeme ücreti ile beraber toplamda 450 TL alınmaktadır. Arıza tespit ücreti olarak 450 TL alınmaktadır. Kargoya tarafımızdan ödenen ücret (desi/kg değişiklik gösterebilir) fiyata eklenmektedir. (Garanti Dışı/Kullanıcı Hatası)

Madde 22: Kargo ile firmamıza ulaşan cihazlar sadece kargo ile teslim edilmektedir.

Madde 23: Ofisimize personel dışı ziyaretçi cihazlarınızın güvenliği nedeni kabul edilmemektedir.

Madde 24: Garanti dışı durumlarda 20 iş günü yasal süreci geçerli olmayacaktır. Onarım süreci ödemeden sonra başlamaktadır.

Madde 25: Cihaz onarılmadan iade istendiği takdirde iadesi hemen sağlanmamaktadır. Arıza tespit sırasında servisimize ait yedek parça kullanımı sağlandığı için bu ürünlerin üzerinden sökülerek cihazın eski haline getirilme süreci vardır. İade isteğinizden itibaren ortalama 15 iş günü içerisinde iadesi sağlanacaktır.

Madde 26: Tarafımıza ulaşan cihazınız arıza tespit öncesinde dahi iade istenmiş olsa da hizmet bedeli/arıza tespit ücreti tarafınıza her koşulda yansıtılacaktır.

Madde 27: Cihaza ait aksesuarlardan (şarj aleti, kılıf, kullanım kılavuzu v.b.) firmamız sorumlu değildir. Aksesuar gönderimi zorunlu değildir.

Madde 28: Cihazınıza ait onarım olumsuz sonuçlandığında ücret iadesi 90 iş günü içerisinde yapılacaktır.

Madde 29: Sıvılı cihazlarda onarımdan sonra oluşabilecek sorunlarda 6 ay garanti süresi geçersiz sayılacaktır.

Sayın müşterilerimiz cihazınızı firmamıza gönderdiğinizde yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılırsınız.

Madde 30: Onarımı kabul edilen cihazlarda cayma bedeli olarak verilen fiyat teklifinin %90 kısmı tarafınızdan alınmaktadır. Kapıda ödemeli olarak cihazınız onarımsız bir şekilde iade edilir.

Sayın müşterilerimiz cihazınızı firmamıza gönderdiğinizde yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılırsınız.

Madde 31: 14/2/2011 tarihli 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 13.01.2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin 3. fıkrası, “Tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır” şeklindedir.

Madde 32: Servis Ücreti için; Türk Ticaret Kanunu 6102 MADDE 20- (1) Tacir olan veya olmayan bir kişiye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir. Ayrıca, tacir, verdiği avanslar ve yaptığı giderler için, ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanır.

Madde 33: Garanti/Kasko belgesi ek ücrete tabidir. Bu nedenle kapıda ödemeli olarak yansıtılmaktadır.


Strateji & Keşif

Sürekli AR-GE çalışmaları yapan ekibimiz ile sizlere en iyi hizmet için gelişiyoruz.

Büyüyen Firma

Gelişen ekip, arz ve talepleri karşılarken büyüyen kuruluş.

IT Danışmanlığı

Bir birinden yetenekli ekibi ile tüm sorunlarınıza çözüm odaklı çalışıyoruz.

3+

Yılların Deneyimi

Başarınızı vaat eden her türlü IT hizmetini yürütüyoruz

Birinci sınıf teknoloji ekipleriyle yeniliği hızlandırın. Sizi tam bir uzak teknolojiyle eşleştireceğiz.

IT Yönetimi
80 %
Veri Güvenliği
90 %
Çözüm
90 %
15.000+

Tamamlanan Proje

13.000+

Memnun Müşteriler

99%

Sorun Çözme

3210+

Müşteri Desteği Tamamlandı

49,494 mutlu müşteriden biri olmak için bir adım öne çıkın

Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand

Sormak istedikleriniz mi var?

  • İletişim Numarası

    +90 444 3 215

  • E-Posta

    info@mobilfixbilisim.com.tr

  • Adres

    Kartaltepe Mah., 2. Namık Kemal Cad., No: 16, Ofis: 3, Küçükçekemce - İSTANBUL, 34295 TR

Bize mesaj bırakın

Size nasıl yardımcı olabiliriz!